Polityka prywatności danych gromadzonych poprzez witrynę spółki Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu www.lideo.tech

  

 1. Cel Dokumentu

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana w dalszej kolejności „Dokumentem”, przedstawia zasady informujące Użytkowników witryny www.lideo.tech (dalej jako: „Witryna”) o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (dalej jako: „Dane”) w ramach Witryny.

 1. Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Dokumentu stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, REGON: 931902779, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.972.900,00 PLN, opłaconym w całości. 

 1. Gromadzenie Danych Użytkowników

4.1 Dane Użytkowników gromadzone są poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” na Witrynie, jak również zakładce „Kariera – Dołącz do nas” Witryny. Spółka gromadzi i przetwarza Dane celem wykorzystania ich do kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym działalnością Spółki, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jak również celem realizacji usług i w związku z ich realizacją, a także w celach marketingowych – jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

4.2 Lideo S.A. będzie przetwarzać Państwa dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, zawód.

4.3 Dane pozyskiwane są od Użytkowników poprzez Witrynę za ich dobrowolną zgodą (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.4 Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A. oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

4.5 Spółka informuje ponadto, że zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW może przechowywać zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapytania mogą obejmować m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika); nazwa stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania http; kod odpowiedzi http; liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce Użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Witryny (z zastrzeżeniem punktów powyższych).

4.6 Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

 1. Bezpieczeństwo Danych

5.1 Spółka informuje, że stosuje wewnętrzne polityki bezpieczeństwa informacji, zapewniające właściwą ochronę Danych przed nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 1. Dostęp Użytkowników do Danych

6.1 Każdy Użytkownik posiada możliwości wglądu do swoich Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

6.2 Realizacja uprawnień, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, możliwa jest poprzez kontakt ze Spółką w jednej z następujących form:

a) Formularz kontaktowy dostępny w zakładach: „Kontakt” na Witrynie oraz „Kariera – Dołącz do nas”  Witryny;

b) Wiadomość e-mail na adres: 

c) Pisemnie (listownie) na adres siedziby Spółki, wskazany w punkcie 3 powyżej.

6.3 Wiadomość, skierowana do Spółki zgodnie z punktem 6.2., powinna zawierać wskazanie jednego z żądań Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej.

6.4 Użytkownicy mają ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany Dokumentu

7.1 W przypadku zmiany aktualnej wersji Dokumentu, Spółka zastrzega możliwość wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do powyższych zapisów. 

7.2 Zmiana aktualnej wersji Dokumentu obowiązuje od momentu dokonania jego modyfikacji na Witrynie, zgodnie z punktem 7.1. powyżej.


Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym www.lideo.tech („Polityka cookies”)

Serwis internetowy www.lideo.tech może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki zawierające  różne informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu www.lideo.tech, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwis internetowy www.lideo.tech, tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

I.  Rodzaje plików cookies

W serwisie www.lideo.tech stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne – są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności oraz do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej i podtrzymania twojej sesji. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie ci wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
 • Pliki cookies analityczne - te pliki cookies zbierają informacje o tym w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej i czy podczas ich odwiedzania pojawiają się błędy, możemy również sprawdzać źródła ruchu - kierunki przekierowania. Ten rodzaj cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adresy IP urządzenia, z którego korzystasz ze strony internetowej. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą jedynie do doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, dostosowania działań strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowania wyświetlania reklam np. aby zapobiegać wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Możemy również dokonywać pomiaru skuteczności reklam.
 • Pliki cookies reklamowe – Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i jakie aktywności na nich wykonałeś, a zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.
 • Pliki cookies własne- ustawiane są przez serwery internetowe naszych serwisów.
 • Pliki cookies osób trzecich – ustawiane są przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

II. Jak długo pliki będą przechowywane?

Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.  Są to przede wszystkim pliki cookies niezbędne.

III. Możliwość wyłączenia plików cookies 
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu internetowego www.lideo.tech.

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się z nami pod następującym adresem mailowym:  
  
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat plików cookies wejdź na stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/


Obowiązek informacyjny

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Lideo S.A. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł ("Spółka"). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: .

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienie faktury lub rachunku, przechowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi usługami (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której stroną jest przedsiębiorca indywidualny, lub w celu podjęcia na żądanie tego przedsiębiorcy działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. w celach marketingowych produktów i usług Spółki (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A. oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres:  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Spółka informuje ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) - celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy - przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).